تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

موضوع پایان نامه: بهینه سازی مدیریت انرژی در سطح منازل مسکونی از طریق تجمیع کننده توان با درنظر گرفتن پاسخ گویی بار، خودروی برقی و منابع تجدید پذیر

تاریخ: 11 مهر ماه 1399   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : مهندسی برق و قدرت

————————-

موضوع پایان نامه: بهینه سازی مدیریت انرژی در سطح منازل مسکونی از طریق تجمیع کننده توان با درنظر گرفتن پاسخ گویی بار، خودروی برقی و منابع تجدید پذیر

————————–

استاد راهنما :دکتر علی اصغر شجاعی

————————–

استاد داور 1:دکتر سیدمحمد رضوی

استاد داور 2: دکتر محمدمهدی برهان علمی

————————–

دانشجو :مهدی صفائی

————————–

تاریخ دفاع از پایان نامه :1 آبان ۹۹

————

ساعت: 9

————

مکان : سالن همایش