۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سید رامتین شیوخ

تاریخ: 28 دی ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران زلزله

مقایسه تغییر مکان جانبی قاب خمشی فولادی به همراه میراگر اصطکاکی با میراگر ویسکوز سیال با استفاده از تحلیل بار افزون

استادراهنما:

دکتر کیوان بینا

استاد داور:

دکتر سهیل قره

دانشجو:

سید رامتین شیوخ

تاریخ دفاع از پایان نامه :

15 بهمن 96

ساعت08:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای غلامحسین اسلمی نژاد

تاریخ: 25 دی ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

مطالعه عددی تاثیر میراگرها بر روی اجرای سازه ای در هنگام زلزله

استاد راهنما :

دکتر سهیل قره

استاد داور:

دکتر کیوان بینا

دانشجو:

غلامحسین اسلمی نژاد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

5 بهمن ماه 1396

ساعت

8 صبح

مکان:

سالن همایش

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی صولتی

تاریخ: 19 آذر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

برق گرایش سیستم های قدرت

مطالعات پخش توان و میراسازی نوسانات قدرت در حضور UPFC با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات POS

استادراهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر سید محمد رضوی

دانشجو:

علی صولتی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

23 آذر ماه 1396

ساعت12:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سیدامین نصرآبادی

تاریخ: 11 آذر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

شناسایی ریسک های پروژه های عمرانی و اهمیت سنجی استراتژی های مواجه با ریسک های مثبت و منفی

استادراهنما:

سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور:

امین هنربخش

دانشجو:

سیدامین نصرآبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

13 آذر ماه 1396

ساعت17

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین مصطفوی نصر آبادی

تاریخ: 3 مهر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی برق -قدرت

مدیریت مصرف انرژی در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد

استادراهنما:

جناب آقای دکتر رحیم ایلدر آبادی

استاد داور:

جناب آقای دکتر علی اصغر شجاعی

دانشجو:

حسین مصطفوی نصر آبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

06 مهر ماه 1396

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد نامنی

تاریخ: 3 مهر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی برق -قدرت

تعمیر و نگهداری پیش گیرانه با رویکرد بهره برداری بهینه در مجموعه دانشگاه حکیم سبزواری

استادراهنما:

جناب آقای دکتررحیم ایلدر آبادی

استاد داور:

جناب آقای دکتر علی اصغر شجاعی

دانشجو:

جواد نامنی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

06 مهر ماه 1396

ساعت 10:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رامین دانشمند

تاریخ: 1 مهر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی برق -قدرت

طراحی یک سیستم کنترل سرعت حلقه بسته موتور القایی سه فاز مبتنی بر اینورتر منبع امپدانسی و بر پایه روش کنترلی اسکالر

استادراهنما:

جناب آقای دکترمحمد حسینی ابرده

استاد داور:

جناب آقای دکتر مهرداد حجت

دانشجو:

رامین دانشمند

تاریخ دفاع از پایان نامه :

02 مهر ماه 1396

ساعت 11

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن مداحی

تاریخ: 1 مهر ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی برق -قدرت

کنترل و مدیریت بهینه سیلان توان در سیستم های شامل منابع تولید پراکنده (DG) با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

استادراهنما:

جناب آقای دکترمهرداد حجت

استاد داور:

جناب آقای دکتر محمد حسینی ابرده

دانشجو:

محسن مداحی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

02 مهر ماه 1396

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی مظفریان

تاریخ: 28 شهریور ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران

تحلیل مخزن آب هوایی با لحاظ کردن همزمان اثرات اندرکنش سازه سیال و خاک سازه

استادراهنما:

جناب آقای دکترسهیل قره

استاد داور:

جناب آقای دکتر کیوان بینا

دانشجو:

مصطفی مظفریان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

29 شهریور ماه 1396

ساعت 15:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین محب راد

تاریخ: 28 شهریور ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران

تاثیر موقعیت جداساز لرزه ای فوندانسیون برروی عملکرد لرزه ای سازه تحت تاثیر زلزله های حوزه نزدیک

استادراهنما:

جناب آقای دکترسهیل قره

استاد داور:

جناب آقای دکتر کیوان بینا

دانشجو:

حسین محب راد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

29 شهریور ماه 1396

ساعت 17

مکان : سالن همایش موسسه