تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳

کارمندان

 لیست کارکنان موسسه آموزش عالی سبحان
حوزه ریاست
سمت نام و نام خانوادگی
ریاست دکتر مهدی نوروز
مسئول حراست  سید حمید طالبیان
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مدیر و دبیر شورای آموزشی علیرضا کفککی
کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی مهدیه ثنایی
مسئول روابط عمومی و فارغ التحصیلان  زهرا ثنایی
معاونت  اداری –  مالی
معاونت اداری مالی و مدیر طرح و توسعه مرتضی سهلی
خزانه دار  عبدالله تونی مقدم
حسابدار  نرگس بازوبندی
نگهبان  جواد فتحی
خدمات حسین کرد
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات
معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات ستار اعظمی فر
کارشناس فناوری اطلاعات وجیهه اخلاقی
مسئول ارتباط با صنعت فرشید تونی مقدم
کتابدار نرجس مهدیانی