تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

هیات موسس

1- خانم  دکتر فاطمه تونی مقدم

2-آقای دکتر مهدی حسین زاده

3-آقای دکتر مهرداد شکوه صارمی

4-آقای دکتر علی صائب نیا

5-خانم دکتر فاطمه وثوق پور یزد چی( در حال بروز رسانی)

6-آقای دکتر عطاءالله ابراهیم زاده

7-آقای دکتر بهروز عبدلی(در حال بروز رسانی)