تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

هیات امناء

ردیف نام و نام خانوادگی مسئولیت در هیئت امناء
1 آقای دکتر ابوالفضل باباخانی نماینده وزارت علوم
2 آقای دکتر خلیل مطلب زاده رئیس هیات امناء
3 آقای دکتر ابوالقاسم امینی عضو هیات امناء
4 آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی عضو هیات امناء
5 آقای دکتر مهدی حسین زاده عضو هیات امناء
6 خانم  دکتر فاطمه تونی مقدم عضو هیات امناء
7 آقای دکتر محمد صادق براتی نماینده ی استاندار
8 حجت الاسلام علی صائب نیا روحانی موسسه
9 آقای دکتر اسماعیل خیرخواه دبیر هیات امناء