۳۰ دی ۱۳۹۶

نتایج شورای آموزشی

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا 04 دی ماه 96
1 علی اسمعیلی ادامه روند بلامانع است. جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش مراجعه شود   تاریخ تقریبی دفاع : 4-4-97
2 مهدی قاسمی باغچه حق تصویب پروپوزال منوط به ثبت در سامانه ایرانداک
3 مهدی مجیدی ادامه روند بلامانع است. جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش مراجعه شود  تاریخ تقریبی دفاع : 4-4-97
4 مجتبی مطهری تصویب پروپوزال منوط به ثبت در سامانه ایرانداک
5 الهام بهفروز انجام اصلاحات
6 حمیدرضا عصارزاده ادامه روند بلامانع است. جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش مراجعه شود  تاریخ تقریبی دفاع : 15-11-96

 

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا 27 آذر 96
1 وحید صیف نیا ادامه روند بلامانع است . مراجعه به اداره آموزش جهت دریافت معرفی نامه
2 مهدی قاسمی باغچه حق انجام اصلاحات
3 علی اسمعیلی انجام اصلاحات
4 مجتبی مطهری انجام اصلاحات
5 مهدی مطلبی ادامه روند بلامانع است . مراجعه به اداره آموزش جهت دریافت معرفی نامه
6 حمیدرضا عصارزاده انجام اصلاحات
7 مجید نیکویی تصویب پروپوزال منوط به ارائه ایرانداک

 

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا 13 آذر 96
1 وحید بدیعی یزدی فرم شماره 4 مجدد تایپ و ارائه گردد.
2 مهدی تقی زاده منعمی اخذ امضا اساتید در پایان صفحه فرم شماره 2
3 سعید کلانتری پروپوزال ثبت در ایرانداک گردد.
4 مهدی مجیدی ویرایش عنوان ایرانداک و ارائه گزارش پیشینه مجدد
5 مهدی مطلبی موضوع تکراری با عنوان ایرانداک آقای مهدی مجیدی
6 حمیدرضا عصارزاده انجام اصلاحات

 

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا 22 آبان 96
1 یحیی ثالث نجار ادامه روند بلامانع است.
2 سید امید حامد حیدری ادامه روند بلامانع است.
3 سعید کلانتری انجام اصلاحات و امضا پروپوزال جدید
4 وحید سیف نیا انجام اصلاحات ومراجعه حضوری به مدیرگروه
ردیف نام و نام خانوادگی  نتیجه شورا  مورخ 15 آبان 96
1 حمید عصار زاده مراجعه به مدیر گروه
2 عباس کوشکی ادامه روند بلامانع است
3 حجت توکلی ادامه روند بلامانع است
4 نوید مشتاقی ادامه روند بلامانع است
5 محمد حسن بیات ادامه روند بلامانع است
ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا مورخ 8 آبان 96
1 وحید آذرخش موافقت
2 حسن لگزیان موافقت
3 ایمان احمدی نژاد ادامه روند بلامانع است.
4 صادق حقایقی ادامه روند بلامانع است.
5 حامد حیدری انجام اصلاحات
 6  امیر قزی  موافقت
7 بهروز بهشتی موافقت
8 حمید نظافت موافقت
9 محمد امین عباسیان مراجعه به مدیر گروه
10 علی قارزی مراجعه به مدیر گروه
ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا  مورخ : 1 آبان 96
1 نوید مشتاقی انجام اصلاحات و ارائه فرم شماره4
2 مجتبی مطهری انجام اصلاحات و ارائه فرم شماره4
3 مهدی مطلبی موضوع تکراری
4 حسن بیات موضوع تکراری
5 مهدی قاسمی باغچه حق انجام اصلاحات و ارائه فرم شماره4
6 علی رجبی ارائه فرم شماره4

 

 

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا               24 مهر 96
1 وحید سیف نیا انجام اصلاحات قبلی
2 میلاد سخایی تصویب پروپوزال منوط به ارائه فرم شماره 4
3 سعید کلانتری انجام اصلاحات
4 سید صادق حقایقی انجام اصلاحات
5 مهدی مجیدی ایرانداک تکراری است،موضوع تغییر داده شود .

 

6 مهدی تقی زاده منعمی انجام اصلاحات
7 حجت توکلی تکمیل فرم شماره 3 ،انجام اصلاحات و ارائه فرم شماره4
8 امیر حسین کاظم پور ادامه روند بلامانع است .
9 مائده مراتی ادامه روند بلامانع است.
10 حسن قربانی ادامه روند بلامانع است.

 

 

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا                            17 مهر 96
1 وحید سیف نیا تصویب پروپوزال منوط به انجام اصلاحات و ارائه فرم شماره  (4 )
2 حمیدرضا عصارزاده ایران داک تکراری میباشد موضوع پروژه تغییر داده شود و اصلاحیه فرم شماره(2) ارائه گردد.

 

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا                                  10مهر 96
1 مائده مراتی اخذ امضای راهنما در پروپوزال و تحویل irandoc.
2 حسن قربانی تصویب پروپوزال منوط به ارائه irandoc.و فرم 4
3 علی رجبی مراجعه به مدیرگروه
4 وحید بدیعی تحویل فرم3
5 حمید عصارزاده تصویب پروپوزال منوط به ارائه irandoc.
6 حسین صانعی موافقت
7 حسن انجیدنی بررسی  در پایان ترم جاری
8 مجید امامی پور بررسی  در پایان ترم جاری
9 یحیی ثالث نجار تصویب پروپوزال منوط به ارائه irandoc.و فرم 4
10 یاسر شوکتی ادامه روند بلامانع است .

 

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا                                27 شهریور96
1 احمد خوجه ادامه روند بلامانع است.
2 جعفر ناصری ادامه روند بلامانع است.
3 مهسا قزی موافقت
4 میثم ترابی ادامه روند بلامانع است.
5 خالد محمدی ادامه روند بلامانع است.
6 حسن قربانی انجام اصلاحات و مراجعه به مدیرگروه
7 امیر کاظم پور ادامه روند بلامانع است.
8 سعید رمضانی ده شیخ ادامه روند بلامانع است.