تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

 

شرح وظايف معاونت آموزشي موسسه
1. اداره آموزشي واحد مربوطه

2.  نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه ها با سر فصل دروس و دستورالعملهاي آموزشي

3. تشكيل شوراي آموزشي

4. برنامه ريزي امور آموزش و نظارت بر اجراي صحيح آن.

5. بررسي پيشنهادات رسيده از گروههاي آموزشي و انعكاس آن به شوراي آموزشي

6. شركت در جلسات هیات رییسه

7. بررسي و ارزيابي فعاليتهاي آموزشي و تهيه گزارش براي رياست یا سرپرست موسسه

8. هدايت و راهنمايي پرسنل حوزه معاونت مربوطه به منظور بالا بردن كيفيت كار آموزشي و ارزشيابي كار آنان و انعكاس نتيجه به رياست موسسه

9. ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان در هر نيمسال و انعكاس آن در سوابق و معرفي نفرات اول تا سوم جهت استفاده از مزاياي مربوط.

10. ارزيابي عملكرد آموزشي مدرسين محترم و اعضاء هيات علمي باهماهنگي گروههاي آموزشي ذيربط و تعيين نفرات برتر و معرفي آنان به هيات رئيسه.

11. بررسي و اظهار نظر درخصوص موضوعات آموزشي كه از طرف مقامات بالاتر ارجاع مي گردد.

12. بررسي و پيشنهادات تاسيس و يا حذف رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف همراه بادلايل از طريق سلسله مراتب.

13. بررسي و ارائه پيشنهادات سازنده در جهت بالا بردن كيفيت امور آموزشي در واحد دانشگاهي ذيربط و ديگر واحدهاي دانشگاهي از طريق سلسله مراتب.

14. حفظ و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان از بدو ورود تا فراغت از تحصيل و طبقه بندي آنان به ترتيب سنوات تحصيلي رشته و مقطع در آرشيو موسسه بصورت قابل ارائه در هر زمان.

15. تطبيق كتابها و جزوات ارائه شده از طرف اعضاء هيات علمي با متون ذكر شده در سرفصلهاي مصوب.

16. هدايت و راهنمايي دانشجويان در مسائل آموزشي جهت پيش گيري از هرگونه نارسائي در امرآموزش آنان در دوران تحصيل باهمكاري گروههاي آموزشي.

17. نظارت برانتقالات و ميهمان شدن دانشجويان بنحوي كه اثر منفي در روند تحصيل دانشجويان پيش نيايد.

18. تهيه و تنظيم برنامه هاي آموزشي و نظارت براجراي آن.

19. ارزيابي سالانه كار حوزه معاونت آموزشي و گزارش به سرپرست موسسه

20. تعیین تقویم آموزشی دانشگاه

21. شرکت در جلسات هیات رئیسه جهت اتخاذ  سیاست های لازم در زمینه های آموزشی