تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

فرم های پایان نامه جدید

مراحل تصویب پایان نامه ی کارشناسی ارشد

مراحل انتخاب استاد راهنما و دفاع از پایان­ نامه تحصیلات تکمیلی

فرم مجوز استفاده از سالن همایش موسسه

اقدامات دانشجویان پس از جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

الگوی پایان نامه 

طرح لیبل روی سی دی به همراه محتویات داخل آن

فرم های مورد نیاز 

شماره فرم نوع فرم فرمت word فرمت PDF
1 تعیین استاد راهنما نسخه  word نسخه  pdf
2 طرح تحقیق پایان نامه نسخه  word نسخه  pdf
3 فرم شماره 3 نسخه  word نسخه  pdf
4 فرم شماره 4 نسخه  word نسخه  pdf 
5 گزارش پایان نامه نسخه  word نسخه  pdf
6 اخذ مجوز دفاع از موسسه نسخه  word نسخه  pdf
7 اعلام نظر اولیه داور نسخه  word نسخه  pdf
8 ارزشیابی پایان نامه نسخه  word
9 صورتجلسه دفاع از پایان نامه نسخه  word نسخه  pdf
10 تایید اصلاحات پایان نامه نسخه  word نسخه  pdf
11 گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی از جلسه دفاع نسخه  word
12 تحویل پایان نامه نسخه  word نسخه  pdf
13 فعالیت های پژوهشی برگرفته از پایان نامه نسخه  word نسخه  pdf
14 تمدید پروژه نسخه  word نسخه  pdf
15 معرفی جهت دفاعیه نسخه  word
16 اطلاع رسانی جلسه دفاع نسخه word
17 تعهد نامه اصالت پایان نامه نسخه word