۳۰ دی ۱۳۹۶

ساعات حضور مدیران گروه ها

ساعت حضور مدیران گروه  

آقای سیدعلی حسینی – مدیر گروه برق

دو شنبه ها  ساعت 13تا 15  

پنج شنبه ها 13 تا 15

 

 

 

h

خانم نجمه امینی -مدیر گروه کامپیوتر

 

پنج شنبه  13 تا 15

 

 

 n
آقای سجاد بایگی مدیر گروه عمران، نقشه برداری، معماری

 دوشنبه ها ساعت  7:30 تا 13:30 و 17 تا 18

پنج شنبه  ها ساعت 7:30 تا 9:30  و 12:30 تا 13:30

 

 

 n