تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

ساعات حضور مدیران گروه ها

                             

   ساعت حضور آقای دکتر هنربخش (مدیر گروه عمران معماری و نقشه برداری) در نیمسال مهر 00-99

روزهای چهارشنبه از ساعت 12 الی 14

   ساعت حضور  خانم کاووسی ( مدیر گروه حسابداری) در نیمسال مهر 00-99

روزهای سه شنبه از ساعت 10 الی 12

   ساعت حضور آقای دکتر برهان علمی (مدیر گروه برق و مکانیک) در نیمسال مهر    00-99 (تا اطلاع ثانوی به صورت مجازی)

روزهای شنبه (دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی برق) از ساعت 8 الی 12

روزهای سه شنبه (دانشجویان مقطع کارشناسی مکانیک) از ساعت 8 الی 12

روزهای چهارشنبه (دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد) از ساعت 8 الی 12

   ساعت حضور  خانم سلطانیان( مدیر گروه زبان) در نیمسال مهر 00-99

روزهای چهارشنبه از ساعت 12 الی 14

   ساعت حضور آقای دکتر انجیدنی (مدیر گروه کامپیوتر) در نیمسال مهر    00-99 

روزهای چهارشنبه از ساعت 12 الی 14