۳۰ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی مظفریان

تاریخ: 28 شهریور ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران

تحلیل مخزن آب هوایی با لحاظ کردن همزمان اثرات اندرکنش سازه سیال و خاک سازه

استادراهنما:

جناب آقای دکترسهیل قره

استاد داور:

جناب آقای دکتر کیوان بینا

دانشجو:

مصطفی مظفریان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

29 شهریور ماه 1396

ساعت 15:30

مکان : سالن همایش موسسه