۲۸ دی ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی تقی زاده منعمی 

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی تقی زاده منعمی

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر مدیریت کیفیت در مدیریت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مهدی تقی زاده منعمی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 12 

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مطلبی

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مطلبی

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر اجرای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

مهران امیری

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مهدی مطلبی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 9:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود توپچی

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود توپچی

رشته :

مهندسی عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

تحلیل خمش صفحات مستطیلی ساخته شده از مواد هدفمند (FGM) بر بستر الاستیک با روش های وردشتی

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی هژبرالساداتی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

محمود توبچی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/26

ساعت 12 

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا قوچانیان

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی ومدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی عملکرد سازهای دارای مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

کیوان بینا

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

علیرضا قوچانیان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 10 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی آرمیده نقابی

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی ومدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

الگوی ارزیابی پارامترهای موثر بر ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت واحد های تجاری منفرد  توسط تئوری فازی
:مطالعه موردی خراسان رضوی

استادراهنما:

محسن گرامی

استاد داور1:

سهیل قره

استاد داور2:

کیوان بینا

دانشجو:

مجتبی آرمیده نقابی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 11 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی بهرام فر

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی ومدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

الگوی ارزیابی پارامترهای موثر بر ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مجتمع های تجاری طبقاتی توسط تئوری فازی
:مطالعه موردی خراسان رضوی

استادراهنما:

محسن گرامی

استاد داور1:

مهران امیری

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مهدی بهرام فر

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 11:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سجاد رحیم زاده میرآبادی

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر مدیریت بحران بر موفقیت پروژه های ساختمانی

استادراهنما:

سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور1:

امین هنربخش

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

سجاد رحیم زاده میرآبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/25

ساعت 11 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای داود عربخانی

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

شناسایی عوامل موثر بر افزایش ایمنی در پروژه های عمرانی و ارزیابی عملکرد شرکت های پیمانکاری در راستای افزایش ایمنی

استادراهنما:

کیوان بینا

استاد داور1:

امین هنربخش

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

داود عربخانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت  9 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای کمیل اسفندیاری

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – زلزله

موضوع پایان نامه :

بررسی آسیب پیری لرزه ای مخازن آب شهری بر اساس توجیه اقتصادی

استادراهنما:

حسن ساقی

استاد داور1:

امین خزائی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

کمیل اسفندیاری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/19

ساعت  10:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا عصارزاده

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – زلزله

موضوع پایان نامه :

احتمال وقوع و فاصله زمانی زلزله های با بزرگی بیش از 5 ریشتر 

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزائی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

حمیدرضا عصارزاده

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت  11 صبح

مکان : سالن همایش موسسه