۱۹ آذر ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان احمدی نژاد

تاریخ: 26 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان احمدی نژاد

رشته :

مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر مدیریت زمان در مدیریت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

ایمان احمدی نژاد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/31

ساعت 9

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مجیدی

تاریخ: 26 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مجیدی

رشته :

مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و ارزیابی اثر حوزه های استاندارد مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

جاوید رباطیان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/31

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جاوید رباطیان

تاریخ: 26 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جاوید رباطیان

رشته :

مهندسی عمران

موضوع پایان نامه :

تحلیل ریسک های پروژه های آبرسانی شرکت آب و فاضلاب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP

استادراهنما:

کیوان بینا

استاد داور1:

سهیل قره

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

جاوید رباطیان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 12

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمد بدیعی خیرآبادی

تاریخ: 21 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمد بدیعی خیرآبادی

رشته :

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر نااطمینانی محیطی و مدیریت استراتژیک ( تفکر و برنامه ریزی ) بر عملکرد شرکت ( مورد مطالعه شرکت های ساختمانی شهر مشهد )

استادراهنما:

مهران امیری

استاد داور1:

سهیل قره

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

سیدمحمد بدیعی خیرآبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 10:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود بهروزیان فیض آبادی 

تاریخ: 21 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود بهروزیان فیض آبادی

رشته :

مهندسی عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

تاثیر ضخامت فولاد و نوع بتن بر عملکرد دیوار برشی مرکب

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

آقای امیرحسین کاظم پورمفرد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 12:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین کاظم پورمفرد

تاریخ: 21 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین کاظم پورمفرد

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر مدیریت ریسک در اجرا و ساخت پروژه های عمرانی

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

امیرحسین کاظم پورمفرد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بهمن بیجاری

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدبهمن بیجاری

رشته :

مهندسی عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

تاثیر استفاده frp  بر روی خرابی پیشرونده

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

محمد بهمن بیجاری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 11:30  

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی تقی زاده منعمی 

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی تقی زاده منعمی

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر مدیریت کیفیت در مدیریت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مهدی تقی زاده منعمی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 12 

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مطلبی

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مطلبی

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر اجرای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

مهران امیری

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مهدی مطلبی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 9:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود توپچی

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود توپچی

رشته :

مهندسی عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

تحلیل خمش صفحات مستطیلی ساخته شده از مواد هدفمند (FGM) بر بستر الاستیک با روش های وردشتی

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی هژبرالساداتی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

محمود توبچی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/26

ساعت 12 

مکان : سالن همایش موسسه