تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسین چکنه

تاریخ: 4 مرداد ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر نوع سیستم سازه ی دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانویی بر روی ضریب رفتار ساختمان

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای محمدرضا خالقی

استاد داور 2 :

امیر رافت

دانشجو:

حسین چکنه

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/05/05

ساعت  09:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای دانیال هودانلو

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر استفاده از ورق های تقویتی و زمان انفجار بر روی ظرفیت خمشی دیوارهای ساندویچی تحت بار انفجار

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

 

استاد داور1:

آقای محمدرضا خالقی

استاد داور 2 :

دانشجو:

دانیال هودانلو

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/05/03

ساعت  13

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای فرامرز حافظ کلاهی

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر تغییر موقعیت مهار بازویی بر روی لنگر ایجاد شده بر پای سازه

استادراهنما:

آقای محمدرضا خالقی

استاد داور1:

آقای سجاد بایگی

استاد داور 2 :

دانشجو:

فرامرز حافظ کلاهی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/05/03

ساعت  14

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای فرهاد حدیدی

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

ارزیابی اثر مدیریت پروژه بر رضایت شغلی پرسنل شاغل در پروژه های ساختمانی

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای محمدرضا خالقی

استاد داور 2 :

آقای امیر رافت

دانشجو:

فرهاد حدیدی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/05/05

ساعت  10

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسن زاده باقری

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر تغییر موقعیت خرپای کمربندی بر روی ماکزیمم جابجایی ایجاد شده در سازه

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای محمدرضا خالقی

استاد داور 2 :

دانشجو:

محمدرضا حسن زاده باقری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/07/01

ساعت  13

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سیدصادق حقایقی کدکنی

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر عملکرد ایمنی در انتخاب روش بهینه تخریب سازه ها

استادراهنما:

آقای سهیل قره

استاد داور1:

آقای امین هنربخش

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

سیدصادق حقایقی کدکنی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/30

ساعت  10

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای علی خدادادی

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی عملکرد سازه های دارای میراگر جرمی ، ویسکوز و جداساز لرزه ای تحت زلزله میدان دور و نزدیک

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای محمدرضا خالقی

استاد داور 2 :

دانشجو:

علی خدادای

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/05/03

ساعت  13:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید سعیدی

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و ارزیابی اثر مدیریت استراتژیک بر مدیریت بحران پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

آقای سهیل قره

استاد داور1:

آقای کیوان بینا

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

حمید سعیدی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/30

ساعت  10:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای علیرضا دهقانی

تاریخ: 21 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران – گرایش زلزله

موضوع پایان نامه :

تاثیر ضخامت صفحه ستون و قطر بولتها بر روی عملکرد صفحه ستون تحت خمش دو محوری

استادراهنما:

آقای آرش نجی

استاد داور1:

آقای محمد رضا خالقی

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

علیرضا دهقانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/22

ساعت  09:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدصابر رسولی

تاریخ: 18 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر استفاده از متاکاوولن به همراه الیاف پلی پروپیلن بر خواص  مکانیکی بتن پودری واکنش پذیر

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای محمد رضا خالقی

استاد داور 2 :

آقای امیر رافت

دانشجو:

سیدصابر رسولی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/24

ساعت  13

مکان : سالن همایش