تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۵

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای رضا عبدالرضایی

تاریخ: 29 خرداد ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و  ارزیابی اثر ارتباطات و مدیریت پروژه در مدیریت بحران پروژه های عمرانی

استادراهنما:

آقای آرش نجی

 

استاد داور1:

آقای محمد رضا خالقی

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

رضا عبدالرضایی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/22

ساعت  11

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای رضا زارع ممر آبادی

تاریخ: 29 خرداد ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و اولویت بندی اثر مهندسی ارزش بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی پروژه های عمرانی

استادراهنما:

آقای آرش نجی

 

استاد داور1:

آقای محمد رضا خالقی

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

رضا زارع ممر آبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/22

ساعت  10:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یاسر ظهیری

تاریخ: 24 خرداد ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهنسی  کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

ارائه روشی جهت پیشگویی دسترس پذیری منابع در ابرهای محاسباتی به کمک الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

استادراهنما:

دکتر امین گلاب پور

 

استاد داور1:

دکتر مجید انجیدنی

استاد داور 2 :

دکتر علی کفاش

دانشجو:

یاسر ظهیری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/03/30

ساعت  14:00

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سیده فرشته حسینی

تاریخ: 24 خرداد ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهنسی  نرم افزار کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

ارائه یک روش احراز هویت دو مرحله ای مبتنی بر مه برای سیستم های مراقبت از سلامت

استادراهنما:

دکتر مجید انجیدنی

 

استاد داور1:

دکتر امین گلاب پور

استاد داور2 :

دکتر کفاش

دانشجو:

سیده فرشته حسینی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/03/30

ساعت  13:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید آذرخش

تاریخ: 20 اردیبهشت ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهنسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

بتن خود متراکم در سازه های بتن مسلح و مقایسه مقاومت فشاری

استادراهنما:

حسین رضایی آذریانی

استاد مشاور :

سجاد بایگی

استاد داور1:

محمدرضا خالقی

 

دانشجو:

وحید آذرخش

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/02/12

ساعت  15:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسن شجاعی

تاریخ: 21 فروردین ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

پیش بینی دیابت نوع 2 با استفاده از ترکیب الگوریتم های داده کاوی و رگرسیون لجستیک

استادراهنما:

دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

دکتر علی کفاش

دانشجو:

حسن شجاعی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/01/22

ساعت  14:45

مکان : سالن همایش