تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

جلسه دفاع پایان نامه آقای محمد تقی دور اندیش پنج شنبه مورخ 19 دیماه 98 ساعت 9 صبح در محل سالن همایش موسسه برگزار میگردد.

تاریخ: 18 دی ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

دفاع از پایان نامه گروه برق قدرت با موضوع برسی تاثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع مسکونی.

استاد راهنما دکتر مهرداد حجت

استاد داور دکتر سید محمد رضوی

استاد مشاور دکتر مهدی برهان علمی