۳ تیر ۱۳۹۷

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن نوری

تاریخ: 5 خرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق

موضوع پایان نامه :

کنترل پایداری سیستم قدرت برای یک مزرعه بادی مبتنی بر DFIG  با برنامه نویسی پویا انطباقی و ادوات  FACTs

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر رضوی

دانشجو :

محسن نوری

تاریخ دفاع از پایان نامه: 97/03/09

ساعت 10

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید بدیعی یزدی

تاریخ: 20 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :سازه

موضوع پایان نامه :

مقایسه جا به جایی و دریفت ایجاد شده در سازه های بدون کنترل و سازه های کنترل شده با میراگر ویسکوالاستیک میراگر جرمی جداساز لرزه ای تحت زلزله میدان دور و نزدیک

استادراهنما:

دکتر سهیل قره

استاد داور:

دکتر کیوان  بینا

دانشجو:

وحید بدیعی یزدی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت :9:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یحیی ثالث نجار 

تاریخ: 20 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :سازه

موضوع پایان نامه :

بدست آوردن نقطه بهینه میراگرهای ویسکوالاستیک در یک سازه تحت زلزله میدان دور و نزدیک

استادراهنما:

دکتر سهیل قره

استاد داور:

دکتر کیوان  بینا

دانشجو:

یحیی ثالث نجار

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت :9

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جواد مدهوش طوسی

تاریخ: 20 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه

شناسایی و اولویت بندی ذینفعان در پروژه های راهسازی بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP  فازی به صورت موردی پروژه کمربندی جنوبی مشهد

استادراهنما:

دکتر منصور قلعه نوی

استاد داور:

دکتر آرش نجی

دانشجو:

محمد جواد مدهوش طوسی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت 12

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید جعفر ناصری گوارشک 

تاریخ: 14 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :سازه

موضوع پایان نامه : تاثیر شکل هندسی در پاسخ لرزه ای مخازن آب هوایی فلزی با در نظر گرفتن اندرکنش آب- سازه

استادراهنما:

آرش نجی

استاد داور:

سهیل قره

دانشجو:

سید جعفر ناصری گوارشک

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت :10:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یاسر شوکتی کندری

تاریخ: 14 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :زلزله

موضوع پایان نامه : اثر لرزه ای بر مقاومت خمشی بتنی در برابر خرابی پیش رونده

استادراهنما:

آرش نجی

استاد داور:

کیوان بینا

دانشجو:

یاسر شوکتی کندری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد خوجه

تاریخ: 3 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی ساخت

بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی تعهدو اعتماد منابع انسانی و عملکرد پروژه های عمرانی ( مورد مطالعه شرکت های ساختمانی شهر مشهد )

استادراهنما:

دکتر علی قیامی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

احمد خوجه

تاریخ دفاع از پایان نامه :

03 اسفند ماه 1396

ساعت17:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمدرضا ترابی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -زلزله

بهینه سازی ضخامت خطوط لوله گاز مدفون در مقابل بارهای لرزه ای

استادراهنما:

دکتر علی قیامی باجگیرانی

استاد داور:

دکتر ابراهیم علامتیان

دانشجو:

سیدمحمدرضا ترابی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت19

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد محمدی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

ارائه الگویی مناسب جهت نماسازی شیشه ای در ساختمان های بلند مرتبه مشهد با تاکید بر پدافند غیر عامل

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور:

دکتر امین هنربخش

دانشجو:

جواد محمدی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت16:30

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر علی آبادی

تاریخ: 29 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

شناسایی و اهمیت سنجی عوامل اثرگذار  بر اجرای مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی

استادراهنما:

دکتر سیدمجتبی موحدی فر

استاد داور:

دکتر امین هنربخش

دانشجو:

امیر علی آبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

30 بهمن ماه 1396

ساعت18

مکان : سالن همایش موسسه