تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم الهام بهفروز

تاریخ: 12 مهر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  خانم الهام بهفروز

رشته :

مهندسی  عمران مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

انتخاب پیمانکار بر اساس معیار های ایمنی در پروژه های شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی )

استادراهنما:

آقای منصور قلعه نوی

استاد داور1:

آقای محمد مقدادیان

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

الهام بهفروز

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/07/25

ساعت :30 16

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سعید رضا زاده

تاریخ: 1 مهر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سعید رضا زاده

رشته :

مهندسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

پیش بینی مقاومت

استاد راهنما:

آقای امین خزایی

استاد داور1:

آقای  فرهاد حاجیان

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

اقای  سعید رضا زاده

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  14

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای وحید سیف نیا

تاریخ: 1 مهر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای وحید سیف نیا

رشته :

مهندسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر تغییرات جانمایی محرک ها و سنسورها بر روی شاخص های کنترلی سازه مرجع 20 طبقه فولادی LQG  با استفاده از سیستم کنترلی فعال و کنترلر

استاد راهنما:

آقای امین خزایی

استاد داور1:

آقای  فرهاد حاجیان

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

اقای وحید سیف نیا

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  14:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سعید قاسمی حداد

تاریخ: 1 مهر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای سعید قاسمی حداد

رشته :

مهندسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

مخل بهینه خرپای کمربندی در سازه های بلند مرتبه

استاد راهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای  فرهاد حاجیان

استاد داور 2 :

آقای مجتبی موحدی فر

دانشجو:

اقای سعید قاسمی حداد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  13:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسن لگزیان

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسن لگزیان

رشته :

مهندسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر استفاده از سنگ دانه های گرانیتی و بازالتی به همراه مواد نانو بر خواص مکانیکی بتن واکنش پذیر

استاد راهنما:

آقای امین هنربخش

استاد داور1:

آقای  مجتبی موحدی فر

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

آقای حسن لگزیان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  12

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم بهناز ضعیفی

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم بهناز ضعیفی

رشته :

مهندسی  کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

پیش بینی سرطان سینه با کمک تکنیک های دسته بندی داده کاوی و شبکه عصبی ARTMAP اصلاح شده

استاد راهنما:

آقای مجید انجیدنی

استاد داور1:

آقای  امین گلابپور

استاد داور 2 :

آقای علی کفاش

دانشجو:

خانم بهناز ضعیفی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  15

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم سیما دهنوی

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم سیما دهنوی

رشته :

مهندسی  کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

پیش بینی حمله قلبی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و جنگل تصادفی

استاد راهنما:

آقای امین گلابپور

استاد داور1:

آقای  مجید انجیدنی

استاد داور 2 :

آقای علی کفاش

دانشجو:

خانم نفیسه روشنک

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  15:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم نفیسه روشنک

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم نفیسه روشنک

رشته :

مهندسی  کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

ارائه یک مدل پیش بینی کبد چرب با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم فاخته

استاد راهنما:

آقای امین گلابپور

استاد داور1:

آقای  مجید انجیدنی

استاد داور 2 :

آقای علی کفاش

دانشجو:

خانم نفیسه روشنک

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/31

ساعت  16

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حامد پاکنهاد

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حامد پاکنهاد

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی عوامل موثر بر مقاوم سازی ساختمان های مجتمع مسکونی مهر و ارائه راهکارها برای تقویت آن

استاد راهنما:

آقای سهیل قره

استاد داور1:

آقای  کیوان بینا

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

محامد پاکنهاد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/30

ساعت  11:30

مکان : سالن همایش

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محسن کاملی

تاریخ: 31 شهریور ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای محسن کاملی

رشته :

مهندسی  عمران-مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی اجرای موثر برنامه های ایمنی در پروژه های ساختمانی با رویکرد ANP مطالعه موردی پروژه نفیس 3

استاد راهنما:

آقای کیوان بینا

استاد داور1:

آقای  سهیل قره

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

محسن کاملی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/06/30

ساعت  9

مکان : سالن همایش