۲۹ مرداد ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید نیکویی

تاریخ: 8 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

مقایسه نمودار پوش آور برای اتصالات فلزی و اشکال مختلف

استادراهنما:

کیوان بینا

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

مجید نیکویی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :12 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسینعلی جغتایی

تاریخ: 6 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی  و ارزیابی اثر نقش میانجی مهندسی ارزش در مدیریت منابع انسانی بر موفقیت پروزه های صنعت ساخت

استادراهنما:

حسین بخشی

استاد داور1:

غلامرضا تدین فر

استاد داور2:

حسین شاد

دانشجو:

حسینعلی جغتایی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/11

ساعت :10 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عباس کوشکی

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر استانداردهای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های عمرانی

استادراهنما:

حسین بخشی

استاد داور1:

غلامرضا تدین فر

استاد داور2:

حسین شاد

دانشجو:

عباس کوشکی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/11

ساعت :09:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نوید مشتاقی

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر مدیریت ارتباطات در مدیریت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

نوید مشتاقی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :09:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حجت توکلی

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر مدیریت تدارکات در مدیریت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

حجت توکلی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :10 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسن بیات

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی نقش میانجی مهندسی ارزش در رابطه مدیریت ریسک و مدیریت پروژه های عمرانی

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

محمد حسن بیات

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :11 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی رجبی

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر و اولویت بندی عوامل موثر عملکرد مهندسی ارزش با رویکرد کارایی پروژه ، در موفقیت پروژه های صنعت ساخت

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

علی رجبی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :11:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید سعید کلانتری

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و ارزیابی مدیریت منابع انسانی و مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های عمرانی

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

سیدسعید کلانتری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :10:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا قدیریان

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :سازه

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر استفاده از الیاف شیشه ای و پلاستیکی در مقاومت بتن پودری واکنش پذیر

استادراهنما:

مجتبی لزگی نظرگاه

استاد داور1:

امین هنربخش

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

رضا قدیریان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/11

ساعت :11 صبح

مکان : سالن همایش موسسه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن نوری

تاریخ: 5 خرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق

موضوع پایان نامه :

کنترل پایداری سیستم قدرت برای یک مزرعه بادی مبتنی بر DFIG  با برنامه نویسی پویا انطباقی و ادوات  FACTs

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر رضوی

دانشجو :

محسن نوری

تاریخ دفاع از پایان نامه: 97/03/09

ساعت 10

مکان : سالن همایش