۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ایمیل اساتید

ردیف نام استاد آدرس ایمیل
1 احمدي-سيد جلال s.jalalahmadi@gmail.com
2 احمدي-سيد جواد sjahmadi2000@yahoo.com
3 اسمعیلی-مریم m_esmaily90@yahoo.com
4 افچنگي Dij_j@yahoo.com
5 انتظاري-محسن mohsenentezari2008@yahoo.com
6 آهکش ramin.ahkesh@gmail.com
7 بايگي sajjad.baygi@gmail.com
8 بهزاد نيا-ايمان imanbehzadnia62@gmail.com
9 تازيکي
10 ثابت ايماني sabetimani@tvu.ac.ir sabet.emani@yahoo.com
11 چمبري-حميدرضا فني و حرفه اي hamid3272@gmail.com
12 حاجي بگلو mhaji.ta@gmail.com
13 حروفياني-مجيد mhoroufiany@gmail.com
14 حسيني- فرشيد hoseini.pse@gmail.com
15 حسيني-سيد علي seyed_alihosseini@yahoo.com
16 حميدي-محمد mhamidi_um@yahoo.com
17 خادمان-علي alikhademan@yahoo.com
18 خاکباز-ريحانه reyhaneh.khakbaz2010@gmail.com
19 خاکسار علی آبادی hsn.khaksar@gmail.com
20 خزايي-امين khazaee.amin66@gmail.com
21 خطيبان-مجتبي mojtaba.khatiban@yahoo.com
22 خيري – اسماء asma.kheiri@ymail.com
23 دولابي-فني حرفه اي sadegh_doulabi@yahoo.com
24 ذاکري sazeh.zaker@yahoo.com
25 رحماني-امير amir899@aut.ac.ir
26 رحماني-عباس abbasrahmani.10@gmail.com
27 رحيمي نژاد-ابوالفضل abolfazl.rahiminezhad@gmail.com
28 رضوي-سيد محمد m.136287@gmail.com
29 رودي- هاشم hashem.roodi@gmail.com
30 سامعي a69.samei@gmail.com
31 شادی-احمد shadi1354@gmail.com
32 شرفي-احمدرضا ahmadreza.sharafi@yahoo.com
33 صادقي کشکويه -محمد mohammad.sadeghi.k@gmail.com
34 صائب نیا
35 ظهوري-مهديه m.zohoori.tali@gmail.com
36 عارفخاني-محمد اسماعيل m.e.arefkhani@gmail.com
37 عشقي-سعيد eshghi.saeed.ir@gmail.com
38 غرويان hrgharavian@gmail.com
39 فغفوریان mfaghfourian_ud@yahoo.com
40 کاري-حسين h_kari59@yahoo.com
41 کاظمي reza.kazemi.golkhandan@gmail.com
42 کمالي-ابوالقاسم abolghasem_kamali@yahoo.com
43 کول آبادي-محمود A_coolabadi@yahoo.com
44 گرايلي-گيتا gitagerayeli@yahoo.com
45 گردان-حديثه hodeisehgordan@gmail.com
46 محروقي-سيد مسعود masoudmahrooghi@yahoo.com
47 محمدي-سميه mohammadi_2012iaum@yahoo.com
48 مرآتي-فرزانه safa_81fm@yahoo.com
49 مرداني-امين رضا aminreza.mardani@yahoo.com
50 مرداني-نويد رضا navid_mardani@yahoo.com
51 مرشدي f_morshedi@yahoo.com
52 مروي-محمد mohammad_marvi_2006@yahoo.com
53 مصلحی moslehi_mehran@yahoo.com
54 معصومي نيا mahbube.masumi@yahoo.com
55 ملابخشي-ناهيد mollabakhshi@gmail.com
56 ملکيان-علي اصغر فني و حرفه اي alimalakean@yahoo.com
57 منظوري ali_manzoori@yahoo.com
58 مهدياني-زهرا z.mah_math@yahoo.com
59 نجبایی-لیلا S.Inojabaee@yahoo.com
60 نجفي-علي najafi_physicaleducation@yahoo.com
61 هژبر الساداتی-سید مجتبی sm.hozhabrossadati@yahoo.com
62 هفت آبادي-ايمان kfn_haftabadi@yahoo.com
63 يحيي آبادي-محسن mohsen.yahyabadi@gmail.com
64 ياري نژاد-ذبيح اله zabih_y@yahoo.com
65 يوسفي-ارشد mfusefi@gmail.com