۵ اسفند ۱۳۹۶

چارت رشته ها

گروه برق

 

 

 

گروه عمران

مهندسی تکنولوژی اجرائی عمران                                              کارشناسی ناپیوسته عمران

گروه کامپیوتر

 

گروه مکانیک

گروه حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری