۵ اسفند ۱۳۹۶

نتایج شورای آموزشی

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا 16 بهمن ماه 1396
1 الهام بهفروز تصویب پروپوزال منوط به ارائه فرم 4
2 حسینعلی جغتایی ادامه روند بلامانع است.جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش مراجعه شود.
3 مجیدنیکویی ادامه روند بلامانع است.جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش مراجعه شود.
4 سجاد رحیم زا ده میرابادی تصویب پروپوزال منوط به ارائه فرم 4
5 ابوالفضل حقانیان تعویض استاد راهنما
6 رضا شهابی تعویض استاد راهنما