۳ تیر ۱۳۹۷

نتایج شورای آموزشی

ردیف نام و نام خا نوادگی نتیجه شورا 21 اسفند 96
1 سعید رضازاده مراجعه به مدیرگروه
2 علی مشکانی ادامه روند بلامانع است. جهت دریافت معرفی نامه به اداره آموزش مراجعه شود.
3 جواد اکبرزاده انجام اصلاحات
4 مهدی هراورجان ادامه روند بلامانع است.منوط به ثبت پروپوزال در سایت ایرانداک
5 رضا شهابی ادامه روند بلامانع است.منوط به ثبت پروپوزال در سایت ایرانداک
6 مهران بهر آبادی ادامه روند بلامانع است.
7 عباسعلی بلوکی ادامه روند بلامانع است.
8 فرزاد رمضانی موضوع تکراری است.
9 مسعود میری موضوع تکراری است.
10 مسعود بهروزیان انجام اصلاحات
11 محمدبهمن بیجاری انجام اصلاحات
12 سید مهدی رضوی انجام اصلاحات
13 مصطفی حاتمی تعویض استاد راهنما
14 حمیدرضا صمد پور تعویض استاد راهنما
15 اکبر برزگر تعویض استاد راهنما
16 کاوه کریمی تعویض استاد راهنما
17 قاسمی حداد تعویض استاد راهنما