تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

معاونت اداری مالی و مدیر طرح و توسعه

    فرشيد توني مقدم

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد

كارشناس شهرسازي

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دارای پروانه نظارت بر طراحي پروژه های شهرسازی از سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی