تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۹

لغو معافیت تحصیلی

لغو معافیت تحصیلی

 

کلیه دانشجویان (آقا) فارغ التحصیلی که از معافیت تحصیلی موسسه استفاده می کنند ، پس از تسویه حساب  لازم است که فرم تسویه حساب خود را به بایگانی ارجاع داده و فرم لغو معافیت تحصیلی خود را دریافت نمایند و به پلیس 10+ ارائه دهند. تا نظام وظیفه ایشان با مشکلی مواجه نشود.