تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

فرم های پایان نامه جدید

مراحل انتخاب استاد راهنما و دفاع از پایان­ نامه تحصیلات تکمیلی

فرم های مورد نیاز ( تمامی فرم ها در حال بروز رسانی می باشند )

فرم شماره یک (فرم تعیین استاد راهنما)                  نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره دو (فرم طرح تحقیق پایان نامه)            نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره سه         نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره چهار       نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره پنج(فرم گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد)      نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره شش(فرم اخذ مجوز دفاع از موسسه)      نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره هفت(فرم اعلام نظر اولیه داور)     نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره هشت(فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد)      نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره نه(صورتجلسه دفاع از پایان کارشناسی ارشد)    نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره ده (فرم تایید اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد)    نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره یازده(فرم گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه از جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد)    نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره دوازده (فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد )    نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره سیزده ویرایش جدید (فعالیت های پژوهشی برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد)    نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره چهارده ( فرم تمدید پروژه)    نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره پانزده -جدید(معرفی جهت دفاعیه)    نسخه  pdf                    نسخه  word

فرم شماره شانزده – (فرم اطلاع رسانی جلسه دفاع مقطع کارشناسی ارشد) تمامی موارد این فرم باید تایپ شود.

فرم مجوز استفاده از سالن همایش موسسه

اقدامات دانشجویان پس از جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

الگوی پایان نامه