۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

فرم های پایان نامه جدید

مراحل انتخاب استاد راهنما و دفاع از پایان­ نامه تحصیلات تکمیلی

فرم های مورد نیاز

فرم شماره یک (فرم تعیین استاد راهنما)

فرم شماره دو (فرم طرح تحقیق پایان نامه)

فرم شماره سه

فرم شماره چهار

فرم شماره پنج(فرم گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد)

فرم شماره شش(فرم اخذ مجوز دفاع از موسسه)

فرم شماره هفت(فرم اعلام نظر اولیه داور)

فرم شماره هشت(فرم ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد)

فرم شماره نه(صورتجلسه دفاع از پایان کارشناسی ارشد)

فرم شماره ده (فرم تایید اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد)

فرم شماره یازده(فرم گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه از جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد)

فرم شماره دوازده (فرم تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد )

فرم شماره سیزده (فعالیت های پژوهشی برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد)

فرم شماره چهارده ( فرم تمدید پروژه)

فرم شماره پانزده -جدید(معرفی جهت دفاعیه)

فرم شماره شانزده – (فرم اطلاع رسانی جلسه دفاع مقطع کارشناسی ارشد) تمامی موارد این فرم باید تایپ شود.

فرم مجوز استفاده از سالن همایش موسسه

اقدامات دانشجویان پس از جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

الگوی پایان نامه