تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

سرپرست موسسه

جناب آقای دکتر مجید موحدیان

سوابق تحصیلی :

دوره کارشناسی ارشد  در رشته مدیریت از دانشگاه جکسون می سی سی پی

دوره دکتری در رشته مدیریت- مدیریت سازمانی از دانشگاه پونا هندوستان

سوابق شغلی:

عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر گروه رشته مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر بهبود مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران

مدیر کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق علمی و پژوهشی:

ارایه طرح تحقیقاتی با موضوع بهبود روشهای کار در دانشگاه فردوسی مشهد

تدوین جزوات واحد های درسی  در رشته های مدیریت

ترجمه و تدوین مطالعات مدیریت بازاریابی