۳ تیر ۱۳۹۷

ساعات حضور مدیران گروه ها

                                  ساعت حضور مدیران گروه در ترم بهمن 96 

آقای سیدعلی حسینی – مدیر گروه برق

شنبه 7:30 الی 15:30

دوشنبه 7:30 الی 13:45

چهارشنبه 7:30 الی 13:30

پنج شنبه 7:30 الی 15:15

 

 

 

h

آقای سجاد بایگی مدیر گروه عمران، نقشه برداری، معماری

دوشنبه 7:30 الی 15:30

پنج شنبه 12:30 الی 14:30

 

 

 

 n
 

خانم نجمه امینی -مدیر گروه کامپیوتر

 

پنج شنبه هر هفته  12:30 الی 13:30

پنج شنبه هفته های زوج 10 الی 11

پنج شنبه های هفته های فرد 17 الی 18

 

 

 n