۲۹ مرداد ۱۳۹۷

ساعات حضور مدیران گروه ها

                             

ساعت حضور مدیران گروه در دوره تابستان 97-96

از تاریخ 96/04/23  تا    97/06/01

 آقای سیدعلی حسینی مدیر گروه برق

شنبه ها             7.30  تا  14.30

یک شنبه ها      7.30  تا  14.30

دوشنبه ها         7.30  تا  14.30

پنج شنبه ها      7.30   تا  13.30

 

 

 

h

آقای سجاد بایگی مدیر گروه عمران، نقشه برداری، معماری

یک شنبه ها      8  تا  13

دوشنبه ها         8   تا  13

 

 

 

 n
 

خانم نجمه امینی -مدیر گروه کامپیوتر

 

پنج شنبه ها     8   تا  10

 

 

 n