تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

ساعات حضور مدیران گروه ها

                             

ساعت حضور مدیران گروه

 

 

 

ساعت حضور آقای دکتر سجاد بایگی مدیر گروه عمران معماری و نقشه برداری در نیمسال مهر 99-98

روزهای پنج شنبه از ساعت 07:30 الی 14:30

 n

ساعت حضور  خانم مهندس امینی ( مدیر گروه کامپیوتر-مقطع کارشناسی) در نیمسال اول 99-98

روزهای پنج شنبه از ساعت 14:30 الی 16:30

 n