تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

دفترچه تلفن موسسه

تلفن‌های تماس (با پیش شماره 051): 43348050 تا 43348055   و 43348057

داخلی 11 – مسئول دفتر ریاست و معاونین
داخلی 12 – اداره‌ی آموزش
داخلی 13 – امور دانشجویی و فرهنگی و فناوری اطلاعات
داخلی 14 – امور مالی و حسابداری
داخلی 15 – کتابخانه
داخلی 16 – حراست
داخلی 17 – انتظامات
داخلی 18 – مدیر اداره آموزش
داخلی 19- واحداداری مالی
داخلی 23 – انتشارات
داخلی 25 – مدیران گروه ها
داخلی 26- بایگانی

فکس (با پیش شماره 051): 43348021   و 43348057