تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای علی خدادادی

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی عملکرد سازه های دارای میراگر جرمی ، ویسکوز و جداساز لرزه ای تحت زلزله میدان دور و نزدیک

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای محمدرضا خالقی

استاد داور 2 :

دانشجو:

علی خدادای

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/05/03

ساعت  13:30

مکان : سالن همایش