۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده مرآتی

تاریخ: 23 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق قدرت

طراحی ماشین سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از نرم افزار متلب و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار (FEM(Finit Element Method

استادراهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر سیدمحمد رضوی

دانشجو:

مائده مرآتی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

25 بهمن 96

ساعت 10:30

مکان : سالن همایش موسسه