۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسینعلی جغتایی

تاریخ: 6 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی  و ارزیابی اثر نقش میانجی مهندسی ارزش در مدیریت منابع انسانی بر موفقیت پروزه های صنعت ساخت

استادراهنما:

حسین بخشی

استاد داور1:

غلامرضا تدین فر

استاد داور2:

حسین شاد

دانشجو:

حسینعلی جغتایی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/11

ساعت :10 صبح

مکان : سالن همایش موسسه