تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عباس کوشکی

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر استانداردهای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های عمرانی

استادراهنما:

حسین بخشی

استاد داور1:

غلامرضا تدین فر

استاد داور2:

حسین شاد

دانشجو:

عباس کوشکی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/11

ساعت :09:30 صبح

مکان : سالن همایش موسسه