۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حجت توکلی

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی اثر مدیریت تدارکات در مدیریت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

حجت توکلی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :10 صبح

مکان : سالن همایش موسسه