۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد حسن بیات

تاریخ: 2 مرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی نقش میانجی مهندسی ارزش در رابطه مدیریت ریسک و مدیریت پروژه های عمرانی

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

محمد حسن بیات

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/05/08

ساعت :11 صبح

مکان : سالن همایش موسسه