۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد جواد مدهوش طوسی

تاریخ: 20 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه

شناسایی و اولویت بندی ذینفعان در پروژه های راهسازی بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP  فازی به صورت موردی پروژه کمربندی جنوبی مشهد

استادراهنما:

دکتر منصور قلعه نوی

استاد داور:

دکتر آرش نجی

دانشجو:

محمد جواد مدهوش طوسی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت 12

مکان : سالن همایش موسسه