۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید جعفر ناصری گوارشک 

تاریخ: 14 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :سازه

موضوع پایان نامه : تاثیر شکل هندسی در پاسخ لرزه ای مخازن آب هوایی فلزی با در نظر گرفتن اندرکنش آب- سازه

استادراهنما:

آرش نجی

استاد داور:

سهیل قره

دانشجو:

سید جعفر ناصری گوارشک

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت :10:30

مکان : سالن همایش موسسه