تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یحیی ثالث نجار 

تاریخ: 20 اسفند ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :سازه

موضوع پایان نامه :

بدست آوردن نقطه بهینه میراگرهای ویسکوالاستیک در یک سازه تحت زلزله میدان دور و نزدیک

استادراهنما:

دکتر سهیل قره

استاد داور:

دکتر کیوان  بینا

دانشجو:

یحیی ثالث نجار

تاریخ دفاع از پایان نامه :

24 اسفند ماه 1396

ساعت :9

مکان : سالن همایش موسسه