۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین لعل برک

تاریخ: 23 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق قدرت

سیستم حفاظت فعال تانک

استادراهنما:

دکتر رحیم ایلدر آبادی

استاد داور:

دکتر سید محمد رضوی

دانشجو:

حسین لعل برک

تاریخ دفاع از پایان نامه :

26 بهمن 96

ساعت 12

مکان : سالن همایش موسسه