۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید مرزوقیانی

تاریخ: 2 بهمن ماه 1396   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته :

مهندسی عمران

بدست آوردن حداقل ضخامت بهینه مدل خاک در اندرکنش خاک-سازه برای بدست آوردن حداقل جابجایی طبقات در زلزله

استادراهنما:

دکتر کیوان بینا

استاد داور:

دکتر سهیل قره

دانشجو:

حمید مرزوقیانی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

5 بهمن 96

ساعت10

مکان : سالن همایش موسسه