۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از ‍پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید امامی

تاریخ: 6 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

روش بهینه تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه با استفاده از ترکیب دو الگوریتم درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان

استادراهنما:

آقای دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

آقای دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

آقای دکتر علی کفاش

دانشجو:

مجید امامی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/08

ساعت  11:30

مکان : سالن همایش موسسه