تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یاسر ظهیری

تاریخ: 24 خرداد ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهنسی  کامپیوتر

موضوع پایان نامه :

ارائه روشی جهت پیشگویی دسترس پذیری منابع در ابرهای محاسباتی به کمک الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

استادراهنما:

دکتر امین گلاب پور

 

استاد داور1:

دکتر مجید انجیدنی

استاد داور 2 :

دکتر علی کفاش

دانشجو:

یاسر ظهیری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/03/30

ساعت  14:00

مکان : سالن همایش