تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای وحید آذرخش

تاریخ: 20 اردیبهشت ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهنسی  عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

بتن خود متراکم در سازه های بتن مسلح و مقایسه مقاومت فشاری

استادراهنما:

حسین رضایی آذریانی

استاد مشاور :

سجاد بایگی

استاد داور1:

محمدرضا خالقی

 

دانشجو:

وحید آذرخش

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/02/12

ساعت  15:30

مکان : سالن همایش