تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای یاسرظهیری

تاریخ: 20 اردیبهشت ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

ارائه روشی جهت پیشگویی دسترس پذیری منابع در ابرهای محاسباتی به کمک الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

استادراهنما:

امین گلاب پور

استاد مشاور :

نجمه امینی

استاد داور1:

مجید انجیدنی

استاد داور2:

علی کفاش

دانشجو:

یاسر ظهیری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/02/12

ساعت  15

مکان : سالن همایش