تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی اسمعیلی

تاریخ: 6 دی ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

 

رشته :

مهندسی برق قدرت

موضوع پایان نامه :

اجرای بهینه در مدار قرارگرفتن نیروگاه ها مبتنی بر پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار با الگوریتم GOS

استادراهنما:

آقای دکتر مهرداد حجت

استاد داور1:

آقای دکتر محمد کمالی مقدم

استاد داور2:

آقای دکتر محمد رضوی

دانشجو:

علی اسمعیلی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/10/13

ساعت 9

مکان : سالن همایش موسسه