۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد اکبرزاده

تاریخ: 4 دی ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد اکبرزاده

رشته :

مهندسی عمران-زلزله

موضوع پایان نامه :

بررسی وضعیت ایمنی مسکن روستایی در برابر زلزله- مطالعه موردی کلیه روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان نیشابور

استادراهنما:

دکتر مجتبی موحدی فر

استاد داور1:

دکتر امین هنربخش

استاد داور2:

دکتر سجاد بایگی

دانشجو:

جواد اکبرزاده

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/10/17

ساعت 9

مکان : سالن همایش موسسه