۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مجیدی

تاریخ: 26 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی مجیدی

رشته :

مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و ارزیابی اثر حوزه های استاندارد مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

جاوید رباطیان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/31

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه