۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمد بدیعی خیرآبادی

تاریخ: 21 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمحمد بدیعی خیرآبادی

رشته :

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر نااطمینانی محیطی و مدیریت استراتژیک ( تفکر و برنامه ریزی ) بر عملکرد شرکت ( مورد مطالعه شرکت های ساختمانی شهر مشهد )

استادراهنما:

مهران امیری

استاد داور1:

سهیل قره

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

سیدمحمد بدیعی خیرآبادی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 10:30

مکان : سالن همایش موسسه