۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود بهروزیان فیض آبادی 

تاریخ: 21 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود بهروزیان فیض آبادی

رشته :

مهندسی عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

تاثیر ضخامت فولاد و نوع بتن بر عملکرد دیوار برشی مرکب

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

آقای امیرحسین کاظم پورمفرد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 12:30

مکان : سالن همایش موسسه