۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین کاظم پورمفرد

تاریخ: 21 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیرحسین کاظم پورمفرد

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر مدیریت ریسک در اجرا و ساخت پروژه های عمرانی

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

امیرحسین کاظم پورمفرد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 10

مکان : سالن همایش موسسه