۵ فروردین ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بهمن بیجاری

تاریخ: 20 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدبهمن بیجاری

رشته :

مهندسی عمران – سازه

موضوع پایان نامه :

تاثیر استفاده frp  بر روی خرابی پیشرونده

استادراهنما:

علی قیامی باجگیرانی

استاد داور1:

امین خزایی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

محمد بهمن بیجاری

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/22

ساعت 11:30  

مکان : سالن همایش موسسه