تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمید سعیدی

تاریخ: 28 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی و ارزیابی اثر مدیریت استراتژیک بر مدیریت بحران پروژه های عمرانی با رویکرد مهندسی ارزش

استادراهنما:

آقای سهیل قره

استاد داور1:

آقای کیوان بینا

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

حمید سعیدی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/30

ساعت  10:30

مکان : سالن همایش