۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا قوچانیان

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی ومدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

بررسی عملکرد سازهای دارای مهاربند کمانش ناپذیر و مهاربند معمولی

استادراهنما:

سهیل قره

استاد داور1:

کیوان بینا

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

علیرضا قوچانیان

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 10 صبح

مکان : سالن همایش موسسه