۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی آرمیده نقابی

تاریخ: 19 شهریور ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی عمران – مهندسی ومدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

الگوی ارزیابی پارامترهای موثر بر ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت واحد های تجاری منفرد  توسط تئوری فازی
:مطالعه موردی خراسان رضوی

استادراهنما:

محسن گرامی

استاد داور1:

سهیل قره

استاد داور2:

کیوان بینا

دانشجو:

مجتبی آرمیده نقابی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/06/24

ساعت 11 صبح

مکان : سالن همایش موسسه