۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه منعمی

تاریخ: 6 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

موضوع پایان نامه :

بهینه سازی حل جدول زمانی امتحانات با بکارگیری الگوریتم میگو و کرم شب تاب

استادراهنما:

آقای دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

آقای دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

آقای دکتر علی کفاش

دانشجو:

محبوبه منعمی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/08

ساعت  12

مکان : سالن همایش موسسه