۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن نوری

تاریخ: 5 خرداد ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته : برق

موضوع پایان نامه :

کنترل پایداری سیستم قدرت برای یک مزرعه بادی مبتنی بر DFIG  با برنامه نویسی پویا انطباقی و ادوات  FACTs

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر شجاعی

استاد داور:

دکتر رضوی

دانشجو :

محسن نوری

تاریخ دفاع از پایان نامه: 97/03/09

ساعت 10

مکان : سالن همایش