تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدصابر رسولی

تاریخ: 18 تیر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی  عمران

موضوع پایان نامه :

بررسی تاثیر استفاده از متاکاوولن به همراه الیاف پلی پروپیلن بر خواص  مکانیکی بتن پودری واکنش پذیر

استادراهنما:

آقای سجاد بایگی

استاد داور1:

آقای محمد رضا خالقی

استاد داور 2 :

آقای امیر رافت

دانشجو:

سیدصابر رسولی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/04/24

ساعت  13

مکان : سالن همایش