تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای حسن شجاعی

تاریخ: 21 فروردین ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

مهندسی و مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

پیش بینی دیابت نوع 2 با استفاده از ترکیب الگوریتم های داده کاوی و رگرسیون لجستیک

استادراهنما:

دکتر امین گلاب پور

استاد داور1:

دکتر مجید انجیدنی

استاد داور2:

دکتر علی کفاش

دانشجو:

حسن شجاعی

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/01/22

ساعت  14:45

مکان : سالن همایش