۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد آقای وحید علی نژاد

تاریخ: 11 بهمن ماه 1397   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

رشته :

عمران – مهندسی زلزله

موضوع پایان نامه :

بررسی کیفی استحکام بنا در برابر زلزله (مطالعه موردی منطقه 3 مشهد)

استادراهنما:

دکترعلی قیامی باجگیران

استاد داور1:

امین خزائی

استاد داور2:

سجاد بایگی

دانشجو:

وحید علی نژاد

تاریخ دفاع از پایان نامه :

97/11/18

ساعت  13

مکان : سالن همایش موسسه