تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خانم الهام بهفروز

تاریخ: 12 مهر ماه 1398   |   گـروه : جلسات دفاع پروژه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  خانم الهام بهفروز

رشته :

مهندسی  عمران مدیریت ساخت

موضوع پایان نامه :

انتخاب پیمانکار بر اساس معیار های ایمنی در پروژه های شرکت ملی گاز استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی )

استادراهنما:

آقای منصور قلعه نوی

استاد داور1:

آقای محمد مقدادیان

استاد داور 2 :

آقای سجاد بایگی

دانشجو:

الهام بهفروز

تاریخ دفاع از پایان نامه :

98/07/25

ساعت :30 16

مکان : سالن همایش